ANIME INFO

The Amazing Doctor in the City

Login to bookmark anime

Type: ONA

Plot Summary:

Genre: Action, Drama, Romance, Shounen

Released: 2023

Status: Ongoing

Other name: 妙手天医在都市 Miao Shou Tian Yi Zai Du Shi Miàoshǒu Tiān Yī Zài Dūshì The Amazing Doctor in the City

The Amazing Doctor in the City

Show

RECENT RELEASE

Season