ANIME INFO

Sasaki to Pii-chan (Dub)

Login to bookmark anime

Type: Winter 2024 Anime

Plot Summary:

Genre: Adventure, Comedy, Fantasy, Isekai

Released: 2024

Status: Ongoing

Other name: Sasaki to P-chan, 佐々木とピーちゃん, Sasaki and Peeps

Sasaki to Pii-chan (Dub)

Show

RECENT RELEASE

Season